පන්තියට සම්බන්ධ විම සඳහා ගාස්තු ගෙවන ආකාරය

ඕනෑම DFCC බැංකුවක් හරහා ඔබට මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත

SOLO App භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීම් සිදු කරන ආකාරය

පහත දැක්වෙන වීඩියෝ දෙක නරඹා එහි දැක්වෙන ආකාරයට ඔබේ කර ගෙවීම් කටයුතු කරන්න

මෙම වීඩියෝ තුල ඇතුලත් ව ඇත්තේ උදාහරණ වශයෙන් ගත් අගයන් පමණි. පන්ති ගාස්තු වශයෙන් ඔබ ගෙවිය යුත්තේ සාමාන්‍ය පන්ති ගාස්තුවයි.

error: Content is protected !!