2021 ජනවාරි මස 18 වන දිනට පෙර මුදල් ගෙවීම් කටයුතු සිදුකරන්න

පන්තියට සම්බන්ධ විම සඳහා ගාස්තු ගෙවන ආකාරය

ඕනෑම DFCC බැංකුවක් හරහා ඔබට මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත

SOLO App භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීම් සිදු කරන ආකාරය

පහත දැක්වෙන වීඩියෝ දෙක නරඹා එහි දැක්වෙන ආකාරයට ඔබේ කර ගෙවීම් කටයුතු කරන්න
error: Content is protected !!